Р Е Ш Е Н И Е 481

 

гр. Монтана, 16 юли 2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 12.07.2013 г. в състав:

                                                        Председател: Огнян Евгениев

       Членове: Бисерка Бойчева

                                                                              Рени Цветанова

                                                                        

при участието на секретаря: А.Л. и Прокурор: Цветкова като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, адм.д. № 351 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Със заповед № АК-04-27 от 27.05.2013 г. на Областен управител на област Монтана е оспорено решение № 277 от протокол № 28 на Общински съвет Вършец и моли същото да бъде отменено. С решението е изменен и допълнен чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Вършец, като след текста „подадена декларация/заявление” се добавя и заплатена такса от 3 лева. В писмено становище се излагат съображения за незаконосъобразността на решението.

            Ответната страна не взема становище по жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана дава мотивирано заключение, че оспорването е основателно, тъй като извършеното допълнение не съответства на целта на закона и Конституцията на РБългария, в противоречие е с материалния закон, поради което предлага решението да бъде отменено.

 

Настоящият състав при административен съд Монтана след като обсъди наведените в заповедта възражения и при извършената служебна проверка на обжалваното решение, съгласно чл. 146 от АПК намира оспорването за допустимо, подадено в рамките на законоустановения срок и основателно.

С решение № 277 от протокол № 28 на Общински съвет Вършец е изменен и допълнен чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Вършец, като след текста „подадена декларация/заявление” се добавя и заплатена такса от 3 лева.

По делото е представена изменената наредба, докладна записка от кмета на Община Вършец, писмо, ведно със заповед № АК–04-19 от 29.04.2013 г. на Областен управител за връщането за ново обсъждане на решение № 277 на общински съвет Вършец, доказателства за датите на получаване на оспореното решение и заповедта за връщане, обнародване на оспорването в ДВ.

Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ изчерпателно изброява основанията, при които се дължи заплащането на местни такси, а втората алинея посочва основанията, при които се дължи заплащането на цена за услуга или право.  

Настоящето изменение касае местните такси за битови отпадъци. Съгласно чл. 62 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Извън основанията в цитираните разпоредби, местните органи на управление нямат правомощия да въвеждат допълнителни такива, въз основа на които да събират съответни местни такси, поради което направеното изменение в чл. 23, ал. 1 от наредбата за заплащане на такса от три лева се явява незаконосъобразно. В случая е нарушена и целта на закона, тъй като с изменението се цели ограничаване упражняването на нормативно гарантирано право.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 173 от АПК съдът

 

Р Е Ш И :

                                              

 

 

ОТМЕНЯ решение № 277 от протокол № 28 на Общински съвет Вършец, като неправилно и незаконосъобразно.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дн.ср. пред ВАС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

     ЧЛЕНОВЕ :